Có 1 kết quả:

dạ cấm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không cho phép đi lại trong ban đêm. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Thì lưỡng quân sĩ can dạ cấm, bộ nhi tiên chi” 時兩軍士干夜禁, 捕而鞭之 (Vương Trọng Vinh truyện 王重榮傳) Có lần hai quân sĩ phạm luật dạ cấm, bị bắt và đánh roi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho phép đi lại trong ban đêm.

Một số bài thơ có sử dụng