Có 1 kết quả:

dạ du

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đi chơi ban đêm. ◇Lí Bạch 李白: “Cổ nhân bỉnh chúc dạ du” 古人秉燭夜遊 (Xuân dạ yến đào lí viên tự 春夜宴桃李園序) Người xưa mang đuốc chơi đêm..

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi chơi ban đêm.

Một số bài thơ có sử dụng