Có 1 kết quả:

dạ điểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Dạ cầm 夜禽.

Một số bài thơ có sử dụng