Có 1 kết quả:

mộng sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc xảy ra trong giấc mơ. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu, đem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt «.

Một số bài thơ có sử dụng