Có 1 kết quả:

mộng cảnh

1/1

mộng cảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

cõi mộng, cảnh mơ