Có 1 kết quả:

mộng tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một bệnh của đàn ông, nằm mơ giao hợp với đàn bà mà xuất tinh.

Một số bài thơ có sử dụng