Có 1 kết quả:

mộng di

1/1

mộng di

phồn thể

Từ điển phổ thông

mộng tinh (xuất tinh khi ngủ mê)