Có 1 kết quả:

khoả bạn

1/1

khoả bạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cộng sự, người cùng làm