Có 1 kết quả:

đại bất liệt điên dữ bắc ái nhĩ lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Đại Bất Liệt Điên dữ bắc Ái Nhĩ Lan liên hợp vương quốc” 大不列顛與北愛爾蘭聯合王國 (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Thường gọi là “Anh Quốc” 英國.