Có 1 kết quả:

đại nghiệp

1/1

đại nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ nghiệp, nghiệp lớn