Có 1 kết quả:

đại tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cấp bậc sĩ quan trong quân đội, trên cấp Trung tá.