Có 1 kết quả:

đại thể

1/1

đại thể

giản thể

Từ điển phổ thông

đại thể, nói chung, đại khái