Có 1 kết quả:

đại tác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng tác phẩm của người khác.
2. Làm việc lớn. ◇Dịch Kinh 易經: “Lợi dụng vi đại tác, nguyên cát, vô cữu” 利用為大作, 元吉無咎 (Ích quái 益卦, Sơ cửu 初九) Lợi dụng (sự giúp đỡ của người) mà làm việc lớn, nếu làm rất phải thì không có lỗi.
3. Bùng lên, nổi lên mạnh bạo. ◇Tam quốc diễn nghĩa: “Hốt nhiên cuồng phong đại tác, phi sa tẩu thạch” 忽然狂風大作, 飛沙走石 (Đệ thập hồi) Bỗng nhiên gió dữ nổi lên ầm ầm, cát bay đá đổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng việc làm hoặc tác phẩm của người khác.

Một số bài thơ có sử dụng