Có 1 kết quả:

đại sứ

1/1

đại sứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đại sứ

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan. Đời Đường “Tiết độ sứ” 節度使 phân biệt “đại sứ” 大使 và “phó đại sứ” 副大使.
2. Quan viên có địa vị cao nhất về ngoại giao, được phái đi ở tại nước có bang giao, làm đại biểu cho quốc gia mình đối với nước này.