Có 1 kết quả:

đại nho

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người theo Khổng học và có sức học to rộng.