Có 1 kết quả:

đại nguyên suý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tổng tư lịnh, cai quản toàn thể quân đội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng cầm đầu quân đội toàn quốc.

Một số bài thơ có sử dụng