Có 2 kết quả:

đại binhđại hình

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Quân đội quốc gia.
2. Đạo quân lớn, binh lực hùng hậu. ◇Chung Hội 鍾會: “Nhược thâu an đán tịch, mê nhi bất phản, đại binh nhất phóng, ngọc thạch câu toái” 若偷安旦夕, 迷而不反, 大兵一放, 玉石俱碎 (Hịch Thục văn 檄蜀文).
3. Chiến tranh lớn. ◇Sưu Thần Kí 搜神記: “Thần viết: Tương hữu đại binh, kim từ nhữ khứ” 神曰: 將有大兵, 今辭汝去 (Quyển thập bát).
4. Ngày xưa tục gọi binh sĩ là “đại binh” 大兵.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự trừng phạt nặng nề.