Có 1 kết quả:

đại đao khoát phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Đại đao” 大刀 đao to, “khoát phủ” 闊斧 búa lớn, là hai loại binh khí thời xưa. Chỉ quân binh mạnh bạo, sát khí đằng đằng.
2. Xử sự hăng hái, mạnh mẽ.