Có 1 kết quả:

đại tiền đề

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên tắc cơ bản hoặc điều kiện trọng yếu (trong vấn đề hoặc sự kiện).
2. (Luận lí học) Phép tam đoạn luận gồm có ba bộ phận: “đại tiền đề” 大前提, “tiểu tiền đề” 小前提 và “kết luận” 結論. “Đại tiền đề” là nguyên tắc cơ bản. “Tiểu tiền đề” là trường hợp đặc thù. Kết luận là ứng dụng “đại tiền đề” vào “tiểu tiền đề”.