Có 1 kết quả:

đại tiền đề

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Luận lí học, chỉ mệnh đề thứ nhất trong phép Tam đoạn luận ( majeure ).