Có 1 kết quả:

đại lực

1/1

đại lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mãnh liệt, mạnh mẽ

Một số bài thơ có sử dụng