Có 1 kết quả:

đại động mạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ống máu lớn dẫn máu đỏ từ tim tới các bộ phận thân thể.
2. Tỉ dụ trục giao thông chủ yếu. ◎Như: “giao thông đại động mạch” 交通大動脈.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống máu lớn dẫn máu đỏtừ tim tới các bộ phận thân thể.