Có 1 kết quả:

đại nam thiền uyển truyền đăng tập lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bộ sách đời Trần, không rõ tác giả, chép sự việc các vị cao tăng nước ta. Sách cũng có nhan đề là Thiền uyển tập anh 禪苑集英.