Có 1 kết quả:

đại hạ

1/1

đại hạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dinh thự, lâu đài