Có 1 kết quả:

đại đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đời thịnh trị, hoàn toàn hòa bình an lạc. Bốn biển một nhà, không phân biệt màu da hay quốc tịch, công cộng, như nhau cả. ◎Như: “thế giới đại đồng” 世界大同.
2. Trời đất, vạn vật hợp với người làm một, gọi là “đại đồng” 大同.
3. Phần lớn tương đồng. ◇Hán Thư 漢書: “Tuy pha dị ngôn, nhiên đại đồng, tự tương hiểu tri dã” 雖頗異言, 然大同, 自相曉知也 (Đại Uyển quốc truyện 大宛國傳) Mặc dù có lẫn tiếng lạ, chung chung tương đồng, thông hiểu lẫn nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung một quy mô lớn lao, chỉ cuộc sống lí tưởng của con người, không còn phân biệt quốc gia, chủng tộc, giai cấp v.v….

Một số bài thơ có sử dụng