Có 1 kết quả:

đại thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc buôn bán lớn. Cũng gọi là Đại thương nghiệp. Người buôn bán lớn là Đại thương gia.

Một số bài thơ có sử dụng