Có 1 kết quả:

đại hỉ

1/1

đại hỉ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

niềm vui lớn

Một số bài thơ có sử dụng