Có 1 kết quả:

đại hình

1/1

đại hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình phóng to, ảnh phóng đại

Từ điển trích dẫn

1. Hình trạng hoặc quy mô to lớn.