Có 1 kết quả:

đại đa

1/1

đại đa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phần lớn, phần nhiều, đa số