Có 1 kết quả:

đại học

1/1

đại học

phồn thể

Từ điển phổ thông

trường đại học, cấp đại học

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái học của người lớn — Bậc học cao dành cho người lớn, ở trên bậc Trung học — Tên một bộ sách trong Tứ thư.

Một số bài thơ có sử dụng