Có 1 kết quả:

đại tả

1/1

đại tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết chữ in hoa