Có 1 kết quả:

đại tướng

1/1

đại tướng

giản thể

Từ điển phổ thông

chức đại tướng trong quân đội