Có 1 kết quả:

đại uý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cấp bậc của sĩ quan trong quân đội, trên cấp Trung uý.