Có 1 kết quả:

đại sư

1/1

đại sư

giản thể

Từ điển phổ thông

ông thầy, thầy giáo