Có 1 kết quả:

đại sảnh

1/1

đại sảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại sảnh, phòng lớn