Có 1 kết quả:

đại đức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đức độ cao đẹp.
2. Đại tiết, việc lớn. ◇Luận Ngữ 論語: “Đại đức bất du nhàn, tiểu đức xuất nhập khả dã” (Tử Trương 子張) 大德不踰閑, 小德出入可也 Không được vượt qua đại tiết, còn tiểu tiết thì tùy tiện, ở trong phạm vi hay ra ngoài cũng được.
3. Cao tăng.
4. Đức hiếu sinh của trời đất. ◇Dịch Kinh 易經: “Thiên địa chi đại đức viết sinh” 天地之大德曰生 (Hệ từ hạ 繫辭下) Đức lớn của trời đất là sinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đức lớn của trời đất — Nết tốt lớn lao, chỉ sự giác ngộ của Phật — Trong mộng tỉnh dậy.

Một số bài thơ có sử dụng