Có 1 kết quả:

đại chí

1/1

đại chí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chí lớn, có chí hướng

Một số bài thơ có sử dụng