Có 1 kết quả:

đại ngộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tỉnh ngộ triệt để. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Duệ đại ngộ viết: Khanh ngôn thị dã. Tự thử dũ gia kính trọng” 叡大悟曰: 卿言是也. 自此愈加敬重 (Đệ cửu thập cửu hồi) Duệ tỉnh ngộ nói: Khanh nói phải lắm. Từ đó càng thêm kính trọng.
2. Chỉ sự giác ngộ thâm sâu, được dùng để phân biệt với những kinh nghiệm “kiến tính” 見性 ban sơ, mặc dù bản tính của cả hai vốn chỉ là một. Những thành phần chính của “đại ngộ triệt để” 大悟徹底: chứng ngộ được sự trống rỗng, tính Không của vạn vật; sự tiêu hủy của tất cả những khái niệm nhị nguyên; sự trực nhận rằng: toàn thể vũ trụ và bản thể chính là một không hai, Sắc tức là Không; sự đoạn diệt của khái niệm Ta (Ngã).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu thật thông suốt.