Có 1 kết quả:

đại ý

1/1

đại ý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đại ý, ý chính

Một số bài thơ có sử dụng