Có 1 kết quả:

đại thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, mỗi lần nhạc thay đổi điệu gọi là “nhất thành” 一成, chín lần thay đổi thì xong bản nhạc, gọi là “đại thành” 大成. Về sau, công trình thâu thập học thuyết hoặc chủ trương của tiền nhân cho có hệ thống gọi là “đại thành” 大成. ◎Như: “Khổng Tử tập đại thành” 孔子集大成.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm nên cái to lớn.

Một số bài thơ có sử dụng