Có 1 kết quả:

đại thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trao cho việc lớn. Hát nói của Cao Bá Quát: » Muốn đại thụ hẳn dìm cho lúng túng «.