Có 1 kết quả:

đại liệm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhập quan là “đại liệm” 大斂, thay áo cho người chết là “tiểu liệm” 小斂. § Cũng viết là “đại liệm” 大殮.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng vải bó thi hài người chết lần thứ nhì rồi cho vào áo quan ( phân biệt với Tiểu la là bó thi hài người chết lần đầu mà chưa nhập quan ).