Có 1 kết quả:

đại trí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hiểu biết sâu xa, trí tuệ cực cao.
2. Người có trí tuệ, hiểu biết sâu xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu biết rất rộng lớn. Sự hiểu biết to lớn sâu xa.

Một số bài thơ có sử dụng