Có 1 kết quả:

đại trí nhược ngu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc đại trí trông bề ngoài có vẻ rất tầm thường. § Cũng nói: “đại trí như ngu” 大智如愚. ◇Tô Thức 蘇軾: “Đại dũng nhược khiếp, đại trí như ngu” 大勇若怯, 大智如愚 (Hạ âu dương thiếu sư trí sĩ khải).