Có 1 kết quả:

đại hội

1/1

đại hội

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại hội

Từ điển trích dẫn

1. Cuộc họp mặt lớn.
2. Kế sách lớn, đại kế. ◇Lưu Hướng 劉向: “Túc mễ, nhân chi thượng thực, nại hà kì dĩ dưỡng điểu, thả nhĩ tri tiểu kế bất tri đại hội” 粟米, 人之上食, 奈何其以養鳥, 且爾知小計不知大會 (Tân tự 新序, Thứ xa 刺奢) Thóc gạo, thức ăn chính của người, sao lại đem nuôi chim, thế là ngươi biết kế sách nhỏ mà không biết kế sách lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc họp mặt lớn, gồm đông người dự.

Một số bài thơ có sử dụng