Có 1 kết quả:

đại nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng âm lịch đủ có 30 ngày hoặc tháng dương lịch có 31 ngày gọi là “đại nguyệt” 大月.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng âm lịch đủ, có 30 ngày. Trái với Tiểu nguyệt là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày.