Có 1 kết quả:

đại quyền

1/1

đại quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền lực lớn, uy quyền