Có 1 kết quả:

đại quyền

1/1

đại quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền lực lớn, uy quyền

Một số bài thơ có sử dụng