Có 1 kết quả:

đại khí

1/1

đại khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

khí quyển