Có 1 kết quả:

đại dương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trên mặt địa cầu có năm biển lớn. ◎Như: “Thái Bình dương” 太平洋, “Đại Tây dương” 大西洋.
2. Ngày xưa một nguyên tiền (ngân tệ) gọi là “đại dương” 大洋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển lớn. Trái đất chỉ có năm biển lớn, gọi là Ngũ đại dương.